Algemene voorwaarden – Binnenwout B.V.

Artikel 1: Definities

Artikel 1.1
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a: Binnenwout B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Binnenwout B.V. gevestigd aan de Hyacintenweg 37 te Bleiswijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 62119435;
b: overeenkomst: de overeenkomst tussen Binnenwout B.V. en de klant;
c: klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met Binnenwout B.V.;
d: binnenboom: de binnenboom waarop de overeenkomst betrekking heeft;
e: website: de website www.wout.eu die door Binnenwout B.V. wordt beheerd en waar de klant een overeenkomst met Binnenwout B.V. kan aangaan;
f: koopovereenkomst: de koopovereenkomst tussen Binnenwout B.V. en de koper;
g: koper: de klant die een koopovereenkomst met Binnenwout B.V. is aangegaan;
h: consument: de klant zijnde een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf.

 

Artikel 2: Algemeen

Artikel 2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Binnenwout B.V. en de klant.

Artikel 2.2
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Artikel 2.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2.4
Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Binnenwout B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Artikel 2.5
Indien Binnenwout B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Binnenwout B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 3: Aanbod

Artikel 3.1
Het aanbod van Binnenwout B.V. is vrijblijvend.

Artikel 3.2
Kennelijke vergissingen of fouten op de website, in e-mailberichten, brochures, offertes of overige publicaties binden Binnenwout B.V. niet.

 

Artikel 4: Gebruiksvoorwaarden

Artikel 4.1
Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

Artikel 4.2
Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

Artikel 4.3
Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Binnenwout B.V. of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand nadat:

a: de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen;

b: de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van Binnenwout B.V.

De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Binnenwout B.V. de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Binnenwout B.V. heeft ontvangen, dan dient de klant contact op te nemen met Binnenwout B.V.

 

Kortingscode

De persoonlijke Binnenwout B.V. kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De Binnenwout B.V. kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam “Wout” en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd.

 

Betaling en facturatie

De koper kan de via de website geplaatste bestelling op de volgende wijzen betalen:

 1. middels iDEAL;
 2. middels creditcard.

Binnenwout B.V. heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

Indien levering op rekening geschiedt, dan dient de koper de van Binnenwout B.V. ontvangen factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum. Betaalt de koper niet tijdig, dan stuurt Binnenwout B.V. de koper een herinnering.

Geeft de klant geen gehoor aan de herinnering, dan kan Binnenwout B.V. de vordering uit handen geven. De buitengerechtelijke incassokosten worden overeenkomstig de Wet Incassokosten aan de klant in rekening gebracht.

 

Prijzen en tarieven

 • De op de website vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en inclusief de kosten voor de aflevering.
 • Prijzen en tarieven vermeld in een offerte voor de klant zijnde een bedrijf zijn exclusief btw.
 • Binnenwout B.V. heeft het recht zijn prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

 

Aflevering

 • Tijdens het bestelproces via de website dient de klant te kiezen op welke dag hij de binnenboom afgeleverd wenst te hebben. Op de dag van de aflevering ontvangt de klant een sms-bericht met het tijdstip waarop Binnenwout B.V. verwacht dat de binnenboom afgeleverd wordt.
 • Op verzoek van de klant plaatst de bezorger de binnenboom op de door de klant gewenste plek op het afleveradres. Deze plaatsing geschiedt voor risico van de klant. Derhalve kan Binnenwout B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, zoals krassen op de muur, de vloer, het plafond of het beschadigen van een eigendom van de klant, die is ontstaan tijdens deze plaatsing. Indien de klant dit risico niet wenst te lopen, dan dient hij de binnenboom tot aan de voordeur te laten bezorgen.
 • De binnenboom wordt niet op een van de Waddeneilanden bezorgd.
 • Indien de binnenboom buiten Nederland afgeleverd dient te worden, dan worden in overleg met de klant extra transportkosten aan de klant in rekening gebracht.
 • Indien de bezorger van Binnenwout B.V. niet op de afgesproken tijd de toegang wordt verleend tot de afgesproken locatie om de binnenboom af te leveren, dan worden alle extra kosten die Binnenwout B.V. daardoor moet maken, zoals extra reis- en arbeidskosten, aan de klant in rekening gebracht.
 • Onverwijld na de aflevering dient de klant de binnenboom te controleren en eventuele schade en/of gebreken aan de binnenboom zo spoedig mogelijk aan Binnenwout B.V. te melden. Indien de binnenboom tijdens het transport beschadigd is, dan zal de binnenboom kosteloos door Binnenwout B.V. vervangen worden en zal hiervoor met de klant een afspraak worden gemaakt.

 

Herroepingsrecht

De consument heeft het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de koopovereenkomst die via de website tot stand is gekomen te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Binnenwout B.V. heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelling wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.

Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 10.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met de binnenboom.

Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Binnenwout B.V. kenbaar te maken. Dit kan via het e-mailadres service@wout.eu. Aan de consument wordt het “Modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de koopovereenkomst wil ontbinden.

Indien de consument op elektronische wijze aan Binnenwout B.V. kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Binnenwout B.V. na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.

Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, wordt door Binnenwout B.V. binnen 14 dagen met de consument een afspraak gemaakt om de binnenboom op te halen. De retourkosten bedragen € 75,- en zijn voor rekening van de consument. Indien de consument niet op het afgesproken tijdstip Binnenwout B.V. de toegang verleent tot de locatie waar de binnenboom zich bevindt, dan heeft Binnenwout B.V. het recht de extra kosten die hij daardoor heeft moeten maken, zoals extra reis- en arbeidskosten, aan de consument in rekening te brengen.

Wordt de binnenboom bij het ophalen beschadigd aangeboden, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Binnenwout B.V. overeenkomstig artikel 10.7 aan de consument terugbetaalt.

Binnenwout B.V. zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en Binnenwout B.V. de binnenboom bij de consument heeft opgehaald reeds betaalde gelden restitueren, minus de kosten voor het retourneren van de binnenboom, zoals omschreven in artikel 10.5.

 

Uitzondering op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 10 geldt niet voor huurovereenkomsten en niet voor de klant zijnde een bedrijf.

 

Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Binnenwout B.V. verstrekt correct en volledig zijn.

Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

De binnenboom mag maximaal 6 meter van een raam geplaatst worden.

De klant dient de binnenboom te verzorgen overeenkomstig de gegeven instructies.

 

Conformiteit

Binnenwout B.V. staat ervoor in dat de binnenboom voldoet aan de overeenkomst, de in het aanbod en/of op de website vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid.

 

Garantie

Op de binnenboom die door de koper via de website besteld is, wordt een garantie verleend van 1 jaar.

De factuur is het garantiebewijs.

Indien de binnenboom binnen de garantieperiode ziek is geworden of dood is gegaan, dan dient de koper Binnenwout B.V. daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval wordt de binnenboom door Binnenwout B.V. opgehaald en wordt door Binnenwout B.V. een nieuwe soortgelijke binnenboom aan de koper geleverd, zonder dat hiervoor kosten aan de koper in rekening worden gebracht.

Artikel 16.3 is niet van toepassing indien Binnenwout B.V. kan aantonen dat het ziek worden of doodgaan van de binnenboom te wijten is aan een handelen en/of nalaten van de koper.

De koper is verplicht Binnenwout B.V. de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken. Het feit dat Binnenwout B.V. overgaat tot het onderzoeken van de garantieclaim betekent niet dat Binnenwout B.V. de garantieclaim accepteert.

De garantie op de binnenboom komt te vervallen en een beroep op de garantie wordt niet gehonoreerd indien schade aan de binnenboom is ontstaan:

door het niet volgens de gegeven instructies verzorgen van de binnenboom, zoals te veel of te weinig water;

doordat de binnenboom verder dan 6 meter van een raam geplaatst is;

door vernieling;

door omstandigheden die niet aan Binnenwout B.V. te wijten zijn, zoals: weersomstandigheden, brand, inbraak en overstromingen;

doordat de binnenboom buiten heeft gestaan;

doordat de binnenboom niet voldoende licht heeft gekregen;

doordat onzorgvuldig is omgegaan met de binnenboom.

Het vervangen van een binnenboom in het kader van de garantie verlengt de garantie niet.

Indien de koper onterecht een beroep heeft gedaan op de garantie en Binnenwout B.V. daardoor (onderzoeks)kosten heeft moeten maken, dan komen deze kosten voor rekening van de koper.

 

Aansprakelijkheid

Binnenwout B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Binnenwout B.V. is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn website wegens onderhoud of anderszins.

De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die de binnenboom werkelijk heeft. Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundige verzorging van de binnenboom.

Binnenwout B.V. is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

Binnenwout B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, arbeidskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

Indien Binnenwout B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Binnenwout B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Binnenwout B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Binnenwout B.V. beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de binnenboom waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Binnenwout B.V.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Binnenwout B.V. kan aanwenden. Voor de consument geldt een verjaringstermijn van 2 jaar.

 

Overmacht

Binnenwout B.V. is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Binnenwout B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Binnenwout B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; storing in het e-mailverkeer; computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; brand; diefstal; overheidsmaatregelen.

Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van Binnenwout B.V. 

 

Klantenservice

Voor vragen over de overeenkomst of de binnenboom of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Binnenwout B.V. De klantenservice van Binnenwout B.V. is bereikbaar via:

het e-mailadres: info@wout.eu

het telefoonnummer: 010-3075288

Bij Binnenwout B.V. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Binnenwout B.V. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren binnenbomen blijven uitsluitend eigendom van Binnenwout B.V., totdat alle vorderingen die Binnenwout B.V. op de koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom van de binnenboom niet op de koper is overgegaan, mag de koper de binnenboom niet:

verpanden;

aan derden enig ander recht daarop verlenen;

buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

De koper is bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde binnenbomen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen, tenzij Binnenwout B.V. schriftelijk of via de e-mail te kennen heeft gegeven dat de koper de binnenbomen terstond ter beschikking moet stellen van Binnenwout B.V.

De koper is verplicht de binnenbomen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Binnenwout B.V. te bewaren. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Binnenwout B.V. veilig te stellen.

Indien de koper zijn verplichtingen jegens Binnenwout B.V. niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Binnenwout B.V. gerechtigd alle binnenbomen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Binnenwout B.V. op volledige schadevergoeding.

Indien Binnenwout B.V. gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de koper verplicht Binnenwout B.V. toegang te verlenen tot alle locaties waar de binnenbomen zich bevinden.

Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de koper onmiddellijk Binnenwout B.V. daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Binnenwout B.V.

De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Binnenwout B.V. toekomende rechten onverlet.

 

Opschorting en ontbinding

Binnenwout B.V. is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Binnenwout B.V. ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

Binnenwout B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

Voorts is Binnenwout B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Binnenwout B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

Indien Binnenwout B.V. tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Privacy

Binnenwout B.V. verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met zijn privacy statement die op de website staat.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de overeenkomst tussen Binnenwout B.V. en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Binnenwout B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Binnenwout B.V. gevestigd is. De consument heeft 1 maand de tijd nadat Binnenwout B.V. zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.